wczytywanie strony...

O HISTORII BIBLIOTEKI pisali:

 •  (JB), Sądecka Biblioteka Publiczna ma już 125 lat, „Sądeczanin” 2016, nr 4, s. 80-81.
 • KOSECKA Jolanta, WCZEŚNY Wiesław, Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego : historia i współczesność, „Notes Biblioteczny” 2003, nr 1, s. 39-48.
 • KOSECKA Jolanta, WCZEŚNY Wiesław, Sądecka Biblioteka Publiczna imienia Józefa Szujskiego, „Almanach Muszyny” [R. 12] (2002), s. 144-151.
 • KUŹMIŃSKA Krystyna, Sądecka Biblioteka Publiczna, „Poradnik Bibliotekarza” 2002, nr 9, s. 24-25.
 • LEŚNIAK Jerzy, SIKORA Sławomir, Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego, [w:] Leśniak Jerzy, Sikora Sławomir, Panorama kultury sądeckiej, Nowy Sącz: Urząd Miasta Nowego Sącza, 2008, s. 5-20.
 • (M), "Rocznika" powstawanie, „Nowy Sącz. Wydawnictwo Urzędu Miasta Nowego Sącza”, Nr 7 (2008), s. 52-54.
 • MARKOWSKA Laura, Dzieje Biblioteki Miejskiej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, „Rocznik Sądecki” T. 1 (1939), s. 252-263.      
 • MARKOWSKA Laura, Karta z kroniki Biblioteki Miejskiej im. J. Szujskiego w Nowym Sączu, „Rocznik Sądecki” T. 2 (1949), s. 170-184.
 • NAŁKOWSKA Zofia, Między Dunajcem a Kamienicą, Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza, 1984, ss. 30, (Przedr. z „Wiadomości Literackie” 1935, nr 41, s. 2-3).
 • OPATRNY Jarosław [Wit]: Biblioteka Miejska im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1912, ss. 7 (Odbitka z „Przewodnika Bibliograficznego” 1912, listopad-grudzień).
 • OPATRNY Jarosław, Kilka uwag w sprawie Biblioteki Miejskiej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, [Nowy Sącz]: nakł. Spółki Wydawniczej Sądeckiej, 1913, ss. 21.
 • (RED), 120 lat sądeckiej książnicy, „Sądeczanin” 2011, nr 11, s. 66-70.  
 • RUSINEK Zofia, Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu w latach 1891-1991, „Rocznik Sądecki” T. 21 (1993), s. 163-175.
 • RUSINEK Zofia, Biblioteki publiczne w Sądeckiem w latach 1975-1998, „Rocznik Sądecki” T. 30, (2002), s. 206-218.
 • SĄDECKA książnica. Zasłużona, nowoczesna, „Nowy Sącz. Wydawnictwo Urzędu Miasta Nowego Sącza i SARR”  2005, 1 kwartał, s. 58.
 • SMOLEŃ Mieczysław, Biblioteki publiczne w Sądeckiem do 1945 roku, „Rocznik Sądecki” T. 28 (2000), s. 107-119.
 • SMOLEŃ Mieczysław, Biblioteki publiczne w Sądeckiem w latach 1945-1975, „Rocznik Sądecki” T. 29 (2001), s. 99-115.
 • WCZEŚNY Wiesław, Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu 1891-1975, „Almanach Sądecki” 1993, nr 5, s. 47-57.
 • WOJEWÓDZKA Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, oprac. Eugenia Smoleń i Stanisław Chrząstowski, [Nowy Sącz: WBP], 1975, ss. 24.
 • WYDANIE specjalne na 85-lecie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, pod kier. Henryka Stamirskiego, Nowy Sącz: MBP, 1976, ss. 12.
 • 90 lat. Informator, Nowy Sącz: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1981, ss. 12.
 • 95 lat. Informator, oprac. Barbara Mardyła, Nowy Sącz: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1986, ss. 12.
 • 120 lat Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego 1891-2011, Nowy Sącz: SBP , 2011, składanka ss. 6.
 • 125. Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego, Nowy Sącz: Sądecka Biblioteka Publiczna, 2016, s. 18 s.

ZBIORY BIBLIOTEKI

 • ARTYMIAK Antoni, Niektóre rękopisy z XVII wieku Biblioteki Miejskiej w Nowym Sączu, Nowy Sącz, nakł. autora, 1930 (Nowy Sącz : R. Pisz).
 • DROŹDZIK Iwona, Józef Wieniawa Zubrzycki, darczyńca Sądeckiej Biblioteki Publicznej, „Rocznik Sądecki” T. 45 (2017), s. 231-242.
 • MIREK Małgorzata, Czasopisma lwowskie w zbiorach Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego, [w:] Kraków – Lwów. Czasopisma XIX-XX wieku, pod red. Grażyny Wrony, Adama Bańdo, Grzegorza Niecia, Kraków, 2016, s. 73-103.
 • MIREK Małgorzata, Czasopisma lwowskie wydawane w XIX i XX wieku zachowane w zbiorach Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego, „Rocznik Sądecki” T. 46 (2018), s. 276-296.
 • PODRĘCZNY katalog dzieł obejmujący dział IX, IIIa i IIIc, oprac. Miejska naukowa Biblioteka im. Józefa Szujskiego, Nowy Sącz: nakł. Funduszu Biblioteki, [1912], ss. 118.
 • SANDECJANA. Katalog zbiorów regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, [oprac. Jolanta Kosecka, Marta Treit], Nowy Sącz: WBP, 1996.
 • SANDECJANA, cz. 2, Katalog zbiorów regionalnych Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, [oprac. Jolanta Kosecka, Marta Treit], Nowy Sącz:  SBP,  2006, ss. 203.
 • STAMIRSKI Henryk, Józef Szujski i jego kontakty z Sądecczyzną, „Rocznik Sądecki” T. 2 (1949), s. 220-265.
 • SZOCKI Józef, Biblioteka domowa polskiego historyka w XIX w. (na przykładzie Józefa Szujskiego), „Bibliotekarz” 1989, nr 4-5, s. 22-25.
 • SZOCKI Józef, Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000, ss. 168, (Prace Monograficzne, nr 279).
 • SZOCKI Józef, Księgozbiór domowy Józefa Szujskiego (w świetle sporządzonych jego ręką katalogów), cz. 1, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”  1989, nr 1/2, s. 101-119.
 • SZOCKI Józef, Księgozbiór domowy Józefa Szujskiego (w świetle sporządzonych jego ręką katalogów), cz. 2, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1990, nr 1/2, s. 33-124.
 • SZOCKI Józef, Zbiory literackie Józefa Szujskiego (1835-1883), „Ruch Literacki” 1994, z. 3-4, s. 341-344.
 • TREIT Marta, Prasa sądecka w zbiorach Sądeckiej Biblioteki Publicznej, [w:] Prasa   sądecka od zarania do dziś 1891-2011, pod red. Bolesława Farona, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2012, s. 362-374.
 • WCZEŚNY Wiesław, Katalog starych druków Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu. Polonica XVI-XVIII w., Nowy Sącz: Sądecka Biblioteka Publiczna, 2001, ss. 70, [XII].
Zamknij